Publicaties

ANBI-Status
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Beleidsplan

De stichting TeeltStation West-Friesland heeft tot doel.

– Het versterken van de honingbijenpopulatie door de teelt van Varroamijt-resistente honingbijen. Dit door toepassing van bestaande en nieuw te ontwikkelen selectie en veredelingsmethodes.

– Bestrijding van de Varroamijt zonder toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen die de honingbijen, natuur en/of insecten kunnen schaden.

Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van de door Arista Bee Research ontwikkelde inseminatie methode.

Om de doelstellingen te behalen wordt nauw samengewerkt met vergelijkbare stichtingen en professionele en amateur imkers in binnen- en buitenland.

De Stichting stichting TeeltstationWestfriesland is een onafhankelijke non-profit organisatie zonder winstoogmerk. De stichting zal in aanvang afhankelijk zijn van fondsen, giften en donaties. In de vervolgjaren (na ca. 3-5 jaar) hoopt de stichting de eigen kosten te kunnen dekken door de verkoop van resistente bijenkoninginnen en volken. Hiermee kunnen dan de vaste lasten van de stichting worden gedekt. De stichting heeft een onbezoldigd bestuur en werkt met onbezoldigde vrijwilligers. Voor de continuïteit en specifieke toepassing van meer geavanceerde technieken zal waar nodig de expertise van een professionele imker worden ingehuurd. Deze imker is niet in loondienst van de stichting.

De stichting zal elke vorm van samenwerking of kennisuitwisseling met instituten voor het praktisch onderwijs op MBO en HBO stimuleren.

Plan van Aanpak

Door middel van “single drone” insemination en selectie van geschikte bijenstammen zal in ongeveer 5 jaar een aantal resistente bijenvolken worden ontwikkeld en deze vermenigvuldigen zodat er een brede genetische basis ontstaat. De resultaten van de stichting worden gedeeld met de imkergemeenschap in de regio, het hele land en het buitenland

In 2019 is de stichting opgericht en in heeft zich eerst gefocust op het aanboren van fondsen voor de aanschaf van benodigde materialen en selectie van de eerste generatie geschikte bijen.

Daarnaast worden binnen en buiten het eigen netwerk van de stichting bedrijven en organisaties benaderd voor samenwerking, giften en donaties.

Hiertoe zijn reeds gesprekken gaande met toonaangevende bloem- en groentezaad veredelingsbedrijven in de Seed Valley.

Dit heeft geresulteerd in een donatie van de Rabobank waardoor de stichting de eerste bijenkastjes en inseminatieapparaat kon kopen.

Het bedrijf Enza zaden heeft 4 microscopen ter beschikking gesteld alsmede een terrein waar de bijenkastjes tijdelijk kunnen staan.

Econ Seeds stelt bloemzaden ter beschikking om velden in te zaaien met voor bijen voedingsrijke gewassen.

Eind 2019 heeft de stichting een eenmalige grote donatie gekregen van Microsoft. Door deze donatie is het mogelijk geworden om het aantal bijenkasten fors uit te breiden. Ook kunnen er microscopen, voer en andere benodigdheden worden aangeschaft.

In 2019 is op kleine schaal gestart en begonnen met het telen van koninginnen vanuit bestaande geschikte bijenvolken welke geïnsemineerd zijn d.m.v. het “single drone” systeem.

De 1e ronde begin mei 2020 en de 2e ronde eind augustus 2020. Om deze te testen op hun goede eigenschappen moeten vrijwilligers in een beschermde ruimte de broedcellen openmaken en de varroamijten tellen. De vrijwilligers zullen hiervoor worden opgeleid door de professionele imkers die de techniek beheersen en kunnen overbrengen.

Tevens wordt er contact gelegd met een aantal imkers/stichtingen in binnen- en buitenland om zo onze expertise te delen en uit te breiden. Ook zullen geschikte bijenstammen worden uitgewisseld, waardoor inteelt kan worden voorkomen.

Dit jaar zal ook actief naar meerdere donateurs worden gezocht om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen.